News

Synergia kapitałów w województwie podkarpackim

Dnia 14.06.16 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja pt. „Synergia kapitałów Podkarpacia. Aktywizacja przez IT i Co-design a wyniki badań wśród mieszkańców Podkarpacia”, zorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski, Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, Nomino Sp. z o.o. i KlasterPro.pl Sp. z o.o. Celem organizatorów konferencji, w której uczestniczyli zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele władz samorządowych, biznesu i organizacji pozarządowych było zaprezentowanie rezultatów fazy badawczej Projektu pn.: „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie modelu aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT umożliwiającego społeczny Co-design, polegający na współtworzeniu produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia – zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologie. Rezultaty Projektu umożliwią identyfikację, wyzwolenie i ekonomiczne wykorzystanie wewnętrznego potencjału mieszkańców Podkarpacia, a także profesjonalizację działań wspólnot, samorządów, lokalnego biznesu, NGO i naukowców. Narzędziem IT stymulującym społeczny Co-design będzie portal pn. SYNERGOS oferujący innowacyjne sposoby komunikacji, dystrybucji informacji i współpracy.

Konferencję uroczyście rozpoczął JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek. W pierwszej części konferencji przedstawiono idee i cele projektu, zaprezentowano wyniki badań społecznych zrealizowanych w jego ramach oraz dokonano prezentacji portalu SYNERGOS. W drugiej części konferencji przeprowadzono dyskusję panelową z udziałem zaproszonych ekspertów, którzy wskazali mocne i słabe strony projektowanych rozwiązań, a także przedstawili własne propozycje wykorzystania rezultatów Projektu i kapitałów, którymi dysponuje Podkarpacie do poprawy jakości życia jego mieszkańców.