News

RODO – klauzula informacyjna dla osób fizycznych będących członkami Stowarzyszenia "Kraina Podkarpacie".

Szanowni Członkowie,

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” przetwarza Państwa dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, zwane dalej Administratorem 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. mjr. Wacława Kopisto 8b/287, 35-315 Rzeszów lub email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na realizowaniu zadań statutowych Stowarzyszenia oraz realizowania praw wynikających ze statusu członka Stowarzyszenia.5. Przetwarzanie danych osobowych na ww. potrzeby mieści się w zakresie działalności statutowej Administratora 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia oraz projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie 7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w zakresie jakie pozyskał bezpośrednio od Państwa  i obejmuje następujące rodzaje danych : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: a. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, b. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, c. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, f. przeniesienia Państwa danych osobowych, g. wniesienia skargi do organu nadzorczego 9. Z powyższych praw można skorzystać: a. poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. b. za pomocą poczty tradycyjnej na adres al. mjr. Wacława Kopisto 8B/287, 35-315 Rzeszów. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 11. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych zadań oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z działalnością Stowarzyszenia, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od utraty statusu członka Stowarzyszenia 12. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane takim odbiorcom jak firmy kurierskie, urzędy oraz organy państwowe, a także podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem. Dane osobowe mogą zostać przekazane powyżej wymienionym podmiotom wyłącznie w celach związanych z działaniami statutowymi Stowarzyszenia oraz projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”.

 

Z poważaniem,

 Rafał Darecki

 Prezes Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”