News

Ankieta „Zarządzanie rozwojem pracowników o niskich kwalifikacjach”.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o  wypełnienie ankiety nt. „Zarządzanie rozwojem pracowników o niskich kwalifikacjach”. Badania prowadzone są w ramach projektu "Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy" i posłużą do przygotowania programów szkoleniowych oraz listy kursów/szkoleń w zakresie kompetencji technicznych/specjalistycznych skierowanych  do pracowników o najniższych kwalifikacjach.

Wypełnienie ankiety da możliwość uczestnictwa pracownikom Firmy w pilotażu programu szkoleniowego, sfinansowanego w ramach projektu.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://goo.gl/forms/B422SbiQafHfeRvh2   . Wyniki będą wykorzystane jedynie do celów projektowych i publikacji naukowych, a raport z badań udostępnimy Firmom uczestniczącym w badaniach, jeżeli wykażą zainteresowanie.

Spotkanie w ramach Projektu Long Life Learning

W dniu 14 lutego 2018 roku o godzinie 9:00 w siedzibie firmy INNpuls w Rzeszowie odbędzie się spotkanie dotyczące naboru kandydatów do projektu pt: "Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy". Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na udział w spotkaniu. Poniżej znajduje się dokładny opis projektu oraz korzyści dla pracowników firm zainteresowanych udziałem w projekcie:

Z dniem pierwszego listopada 2017 r. Firma INNpuls rozpoczęła realizację projektu pt. Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Ze strony krajowej partnerami w projekcie są dwa klastry reprezentujące regionalne inteligentne specjalizacje Podkarpacia, tj. Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie" oraz Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", natomiast partnerem zagranicznym jest portugalska firma INOVA+, INNOVATION SERVICES, S.A.

Celem projektu, który oparty jest na filozofii koncepcji uczenia się przez całe życie (Long Life Learning), jest zwiększenie liczby dorosłych pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia i uczenia się.

Projekt polega na zaadaptowaniu sprawdzonych w warunkach portugalskich rozwiązań w zakresie kształcenia osób dorosłych i wypracowaniu modelu kształcenia odpowiedniego do warunków polskich. Model dotyczy edukacji osób pracujących o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych(dotyczących np.  uczenia się; umiejętności matematyczno-technicznych; przedsiębiorczości; komunikacji; ICT) oraz zawodowych, co poprawi ich pozycję zawodową. Model ten zostanie sprawdzony na  45 pracownikach firm zrzeszonych w 2 dwóch klastrach, reprezentujących inteligentne specjalizacje regionalne, a następnie wdrożony przez instytucje oferujące różne formy kształcenia dla osób dorosłych.

Zapraszamy do udziału w projekcie Firmy zrzeszone w klastrach Jakość Życia oraz Dolina Lotnicza. W ramach testowania wypracowanego modelu kształcenia osób dorosłych firma INNpuls sp. z o.o. oferuje możliwość przeszkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach
w zakresie kompetencji kluczowych oraz zawodowych z uwzględnieniem możliwości indywidualnych pracownika oraz wymagań stanowiska pracy.

Korzyści dla firm

 • Możliwość przeszkolenia pracowników bez nakładów finansowych
 • Zwiększenie u przeszkolonych pracowników świadomości w zakresie rozwoju zawodowego
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji kluczowych ułatwiających lepsze  funkcjonowanie w środowisku pracy,
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy na danym stanowisku lub potrzebnych do awansu (możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych dostępnych w ofercie rynkowej)
 • Wpływ na wybór szkolenia profesjonalnego pracownika
 • Niewielkie zaangażowanie organizacyjne i czasowe ze strony Firmy

Korzyści dla pracownika

 • Możliwość skorzystania ze szkoleń bez nakładów finansowych
 • Możliwość zaplanowania własnego rozwoju zawodowego adekwatnie do własnych  możliwości
 • Szeroki wachlarz oferty szkoleniowej
 • Dostosowanie szkoleń do potrzeb pracownika
 • Możliwość podniesienia kompetencji ogólnych, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie
 • Możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych, rozwijających kompetencje niezbędne w pracy
 • Poprawa sytuacji na rynku pracy (możliwość awansu płacowego, stanowiskowego, poprawa bezpieczeństwa zatrudnienia)

Kryteria kwalifikacyjne do projektu dla pracowników

Osoby zatrudnione w firmach zrzeszonych w dwóch klastrach Doliny Lotniczej i Jakości Życia, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe (w tym 24K i 21M), z wykształceniem maksymalnie średnim, nieuczestniczące w kształceniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy (priorytet będą miały osoby powyżej 35 roku życia ze stażem pracy powyżej 8 lat

Przewidziane działania na rzecz uczestników projektu

 1. Rekrutacja uczestników projektu (sierpień-wrzesień 2018 r.)
 2. Audyt potencjału pracownika przeprowadzony przez doradcę zawodowego (IV kw. 2018 r.)
 3. Utworzenie indywidualnych profili uczestników projektu na portalu Indeks zdobywanych kompetencji umożliwiających monitorowanie postępów szkoleniowych (IV kw. 2018 r.)
 4. Opracowanie ścieżek rozwoju pracowników uczestniczących w projekcie (IV kw. 2018 r.)
 5. Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, także przy wykorzystaniu e-learningu(I kw. 2019 r.).

Szkolenia zawodowe wybrane na podstawie przeprowadzanego audytu potencjału uczestników projektu i oczekiwań pracodawcy (I i II kw. 2019 r.)

Seminarium - Synergia wybranych walorów Podkarpacia

Dnia 15 marca 2017 r. odbyło się seminarium pt. "Synergia wybranych walorów Podkarpacia - zdrowie, ekoinnowacje, awioturystyka a komunikacja IT". Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu pn. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design (MASIT_COD)”, w którym Uniwersytet Rzeszowski pełnił rolę partnera  odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań społecznych. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

 

W spotkaniu udział wzięli:

- prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania

i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej

- dr hab., prof. UR Paweł Grata, Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR

- dr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej, Wydział Medyczny UR

- Andrzej Rybka, pilot, członek Aeroklubu Rzeszowskiego

- Łukasz Smykla, Nomino Sp.z.o.o

- Przedsiębiorcy

- Organizacje pozarządowe

- Pracownicy naukowo-dydaktyczni UR

 

Celem spotkania była dyskusja z udziałem ekspertów w zakresie zdrowia, ekoinnowacji i awioturystyki na temat aktualnych potrzeb, oczekiwań oraz sposobów efektownego wdrażania i użytkowania rozwiązań komunikacyjnych dostępnych na platformie Synergos.

 

Wizyta studyjna w Dolnej Bawarii

W dniach 17-19 października br. miała miejsce wizyta studyjna w Dolnej Bawarii organizowana przez Klaster Kraina Podkarpacie w ramach promocji branży jakości życia jako inteligentnej specjalizacji Województwa Podkarpackiego. Partnerem po stronie niemieckiej była uzdrowiskowa gmina targowa Bad Birnbach w Dolnej Bawarii, w regionie Landshut, w powiecie Rottal-Inn. Jest to region zbliżony klimatem oraz ukształtowaniem terenu do Podkarpacia, posiada podobne wyzwania narzucone przez specyfikę klimatyczno – topograficzną tym samym stanowił idealny benchmark. Delegacja złożona z pięciu przedsiębiorców reprezentujących sektor jakości życia oraz koordynatora klastra miała możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami w z obszaru zarządzania obiektami turystycznymi na obszarze wiejskim. Wśród odwiedzanych miejsc były innowacyjne hotele, nowoczesne gospodarstwa agroturystyczne, ścieżki przyrodnicze oraz pole golfowe. Zebrana wiedza i podpatrzone rozwiązania będą stanowiły inspirację dla podkarpackich przedsiębiorców. 

Wizyta studyjna finansowana przez Województwo Podkarpackie w ramach projektu promocji gospodarczej.

Synergos – współpraca dla rozwoju - Seminarium w ramach Projektu MASIT_COD

Dnia 19.09.2016 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się Seminarium pt. „Synergos – współpraca dla rozwoju” pod patronatem honorowym prof. Aleksandra Bobko, Senatora RP i sekretarza stanu MNiSW. Seminarium zostało zorganizowane dla przedstawicieli samorządów z terenu Podkarpacia zainteresowanych rezultatami Projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design (MASIT_COD)” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

W trakcie Seminarium przedstawiono wyniki fazy badawczej Projektu, zaprezentowano opracowany model aktywizacji społeczności lokalnych oraz omówiono działania planowane do realizacji w fazie pilotażowej. W fazie badawczej przeprowadzono pogłębione badania zasobów lokalnych oraz wypracowano narzędzie IT, którym jest portal Synergos, umożliwiający społeczne współprojektowanie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych (co-design) w pięciu powiatach objętych projektem. W fazie pilotażowej planowane jest m.in. testowanie i doskonalenie opracowanych rozwiązań. Organizacja Seminarium umożliwiła dyskusję na ich temat dzięki czemu będzie możliwe systematyczne dostosowywanie zaprojektowanych rozwiązań do potrzeb użytkowników.

Podsumowanie fazy badawczej projektu MASIT_COD

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rezultatami fazy badawczej projektu o akronimie MASIT_COD, która zakończyła się dnia 31.08.2016 r. Faza ta miała na celu przeprowadzenie pogłębionych badań zasobów endogennych wybranych powiatów województwa podkarpackiego oraz wypracowanie modelu aktywizacji społeczności lokalnych wspieranego przez narzędzie IT – portal Synergos, umożliwiający społeczne współprojektowanie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych (co-design) w wybranych sektorach jakości życia: ekotechnologie, turystyka, zdrowie. Od dnia 01.09.2016 r. realizowana będzie faza pilotażowa w/w projektu, mająca na celu testowanie i rozwój opracowanych rozwiązań.

Projekt MASIT_COD został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne i jest realizowany przez Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” wraz z partnerami: Uniwersytetem Rzeszowskim, Nomino Sp. z o.o. i KlasterPro.pl Sp. z o.o.

Synergia kapitałów w województwie podkarpackim

Dnia 14.06.16 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja pt. „Synergia kapitałów Podkarpacia. Aktywizacja przez IT i Co-design a wyniki badań wśród mieszkańców Podkarpacia”, zorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski, Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, Nomino Sp. z o.o. i KlasterPro.pl Sp. z o.o. Celem organizatorów konferencji, w której uczestniczyli zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele władz samorządowych, biznesu i organizacji pozarządowych było zaprezentowanie rezultatów fazy badawczej Projektu pn.: „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie modelu aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT umożliwiającego społeczny Co-design, polegający na współtworzeniu produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia – zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologie. Rezultaty Projektu umożliwią identyfikację, wyzwolenie i ekonomiczne wykorzystanie wewnętrznego potencjału mieszkańców Podkarpacia, a także profesjonalizację działań wspólnot, samorządów, lokalnego biznesu, NGO i naukowców. Narzędziem IT stymulującym społeczny Co-design będzie portal pn. SYNERGOS oferujący innowacyjne sposoby komunikacji, dystrybucji informacji i współpracy.

Konferencję uroczyście rozpoczął JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek. W pierwszej części konferencji przedstawiono idee i cele projektu, zaprezentowano wyniki badań społecznych zrealizowanych w jego ramach oraz dokonano prezentacji portalu SYNERGOS. W drugiej części konferencji przeprowadzono dyskusję panelową z udziałem zaproszonych ekspertów, którzy wskazali mocne i słabe strony projektowanych rozwiązań, a także przedstawili własne propozycje wykorzystania rezultatów Projektu i kapitałów, którymi dysponuje Podkarpacie do poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Zaproszenie na seminarium "Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) - szanse rozwoju dla polskich eksporterów"

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Asocjacją DOSTLIK serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowym spotkaniu informacyjnym „Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) - szanse rozwoju dla polskich eksporterów. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://podkarpackie.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/199420,zapraszamy-na-seminarium-rynki-azji-srodkowej-kazachstan-uzbekistan-azerbejdzan-szanse-rozwoju-dla-polskich-eksporterow-.html

Attachments:
Download this file (Program_Azja Środkowa.pdf)Program_Azja Środkowa.pdf[ ]214 Kb

V edycja badania fokusowego w ramach projektu MASIT_COD

Piąte spotkanie z ekspertami reprezentującymi organizacje i instytucje działające w powiecie przemyskim odbyło się dnia 12 kwietnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane i skonsultowane prace nad portalem prowadzone przez partnera w projekcie - firmę NOMINO. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców, mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych udało się lepiej rozpoznać potencjał Sektora Jakości Życia w powiecie przemyskim.

III Spotkanie fokusowe w ramach projektu MASIT_COD

Trzecie spotkanie z ekspertami odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta Lubaczowa z przedstawicielami organizacji i instytucji działających w powiecie lubaczowskim. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane i skonsultowane prace nad portalem prowadzone przez partnera w projekcie - firmę NOMINO. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców, mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych udało się lepiej rozpoznać potencjał Sektora Jakości Życia w powiecie lubaczowskim.